Pređi na sadržaj

Latinske izreke

Izvor: Викицитат
 • Ab assuetis non fit passio - Čoveka ne uzbuđuje ono što je često.
 • Ab Iove principium - Početak je od Jupitera (tj. počnimo od najvažnijeg).
 • Acta est fabula - Predstava je završena.
 • Ad calendas Graecas - O grčkim kalendama (tj. nikada).
 • Ad litteram - Doslovno.
 • Alea iacta est - Kocka je bačena. - Gaj Julije Cezar
 • Amor omnia vincit - Ljubav sve pobeđuje.
 • Amicus certus in re incerta cernitur - Pravi se prijatelj poznaje u nevolji.
 • Ancoras tollere - Dići sidro.
 • Anima candida - Čestita duša.
 • Ante meridiem - Pre podne.
 • Arbiter elegantiae - Sudija otmenosti.
 • Ars longa, vita brevis - Umeće je dugačko (tj. put do majstorstva je dug, umetnost traje), a život je kratak.
 • Ars poetica - Pesnička umetnost.
 • Asinus asinum fricat - Magarac magarca češe.
 • Audaces fortuna iuvat - Sreća pomaže hrabrima.
 • Audiatur et altera pars - Neka se čuje i druga strana.
 • Aurora Musis amica est - Zora je muzama prijateljica.
 • Ave, Caesar, morituri te salutant! - Zdravo, care! Pozdravljaju te oni koji će umreti. (pozdrav gladijatora pred početak borbe u areni)
 • Historia (est) testis temporum, lux veritas, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.-Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnik starine.-Ciceron
 • Bellum omnium in omnes - Rat sviju protiv svih.
 • Bene vixit qui bene latuit - Dobro je proživeo ko se dobro prikrio.
 • Bibere humanum est, ergo bibamus - Piti je ljudski, zato pijmo.
 • Bovi imponere clitellas - Stavljati volu samar.
 • Casus belli - Slučaj za rat (razlog rata, uzrok rata, tj. događaj kojim se opravdava rat).
 • Certo certius - Sigurnije od sigurnoga.
 • Citius, altius, fortius! - Brže, više, jače!
 • Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!
 • Cogito, ergo non credo. - Mislim, dakle ne verujem.
 • Condicio sine qua non - Uslov bez kojeg ne biva.
 • Cornix cornici oculos non effodiet - Vrana vrani neće vaditi oči.
 • Cornu copiae - Rog izobilja.
 • Credo ut intelligam! - Verujem da bih shvatio.
 • Cui bono? - U čiju korist?
 • Cuiusvis hominis est errare - Svaki čovek može da pogreši.
 • Cum grano salis - Sa zrnom soli (tj. ne sasvim ozbiljno).
 • De gustibus non est disputandum - O ukusima ne vredi raspravljati.
 • Deus ex machina - Božanstvo sa sprave (tj. neočekivano rešenje).
 • Diem perdidi - Izgubio sam dan.
 • Dies diem docet - Dan je danu pouka.
 • Divide et impera - Zavadi pa vladaj
 • Divitiarum et formae gloria fluxa est - Krhka je slava bogatstva i zlata - Salustije
 • Dixi et salvavi animam meam - Rekoh i spasoh svoju dušu
 • Domine, domine dominae sunt - Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra reči)
 • Dulce cum utili - Ugodno sa korisnim
 • Dulce enim etiam nomen est pacis - Slatko je već i ime mir - Ciceron
 • Dum spiro spero - Dok dišem (živim), nadam se
 • Dura lex sed lex - Tvrd je zakon ali je zakon
 • Equi donati dentes non inspiciuntur - Poklonu se u zube ne gleda
 • Errare humanum est - Ljudski je grešiti
 • Ex nihilo nihil fit - Iz ničega ništa ne nastaje
 • Ex tempore - Odmah, smesta
 • Experientia docet - Iskustvo poučava - Vergilije
 • Fama volat! - (Glas leti! - doslovno zn.). Vest se brzo širi
 • Fas est et ab hoste doceri - I od neprijatelja treba učiti
 • Festina lente! - Požuri polako!
 • Fide, sed cui, vide! - Veruj, samo pazi kome veruješ
 • Finis coronat opus - Konac delo krasi
 • Fortasse erit, fortasse non erit - Možda će biti, možda neće biti
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Slava Bogu i na Zemlji mir ljudima dobre volje
 • Gratia gratiam parit! - Ljubav rađa ljubav!
 • Hannibal ante portas - (Hanibal je pred vratima - doslovno zn.). Nastupila je opasnost.
 • Historia magistra vitae est - Istorija je učiteljica života
 • Hoc loco - Na ovom mestu (ovde)
 • Hodie mihi, cras tibi - Danas meni, sutra tebi
 • Homo sui iuris - Samostalan, nezavisan čovek
 • Homo homini lupus est - Čovek je čoveku vuk
 • Honores mutant mores - Počasti menjaju ponašanje (navike)
 • Id est - To jest
 • Ignoramus et ignorabimus - Ne znamo, a nećemo nikada ni znati
 • Ignorantia legis non excusat - Nepoznavanje zakona nije izgovor
 • Ignorantia nocet - Neznanje škodi
 • Imago animi sermo est - Govor je slika duše - Ciceron
 • In dubio pro reo - U sumnji treba suditi blaže
 • In rebus adversis meliora sperare memento - U nevolji ne zaboravi da će doći bolja vremena (Posle kiše sunce sija)
 • Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) - Među oružjem muze ćute (nema umetnosti za vreme rata)
 • Inter nos - Među nama
 • Intus, intus est Troianus equus - Unutra, unutra je trojanski konj (Opasnost je blizu)
 • Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - Propisi prava su: pošteno živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati
 • Lapsus calami - Omaška u pisanju
 • Lapsus linguae - Omaška u govoru
 • Lapsus memoriae - Omaška u pamćenju
 • Labor omnia facit - Rad čini sve
 • Labor omnia vincit - Rad sve pobeđuje (u radu je spas)
 • Legalitas regnorum fundamentum - Zakonitost je temelj država
 • Leve fit quod bene fertur onus - Teret postaje lakši kad se spretno nosi
 • Libertati viam facere - Otvarati put slobodi
 • Lupus in fabula - (Vuk u priči - doslovno zn.). Mi o vuku, a vuk na vrata.
 • Magni nominis umbra - Senka značajnog čoveka - Lukan
 • Mala herba cito crescit - Korov brzo raste
 • Malum discordiae - Jabuka razdora
 • Manifestum non eget probatione - Očiglednu stvar ne treba dokazivati
 • Manu propria - Svojeručno
 • Manus manum lavat - Ruka ruku mije
 • Mea parvitas - Moja malenkost
 • Medio tutisimus ibis - Sredinom je najbolje ići - Ovidije
 • Medium tenuere beati - Sredine se drže blaženi
 • Melius non incipient, quam desinunt - Bolje ne počinjati, nego stati na pola
 • Mens sana in corpore sano - U zdravom telu zdrav duh
 • Mutum est pictura poema - Slika je nema pesma
 • Nec Hercules contra duos - Ni Herkul (ne može) protiv dvojice
 • Noli turbare circulos meos - (Ne diraj moje krugove - doslovno zn.). Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi. - Arhimed
 • Nomina sunt odiosa - (Imena su mrska - dosl. značenje) Imena (ne treba) pominjati
 • Non omnia possumus omnes - Ne možemo svi sve
 • Non progredi est regredi - Ne napredovati znači nazadovati
 • Non quis, sed quid - Ne ko, već šta
 • Non scholae, sed vitae discimus - Ne za školu, već za život učimo
 • Nosce te ipsum - Upoznaj sebe samog - latinski prevod Sokratove misli
 • Nulla regula sine exceptione - Nijedno pravilo nije bez izuzetka
 • Nullum crimen, nulla poena sine lege - Nema zločina i nema kazne ako to nije propisano zakonom.
 • O tempora, o mores! - Čudnih li vremena, čudnih li običaja! - Ciceron
 • Omne principium difficile est - Svaki početak je težak
 • Omnia mea mecum porto - Sve svoje sa sobom nosim
 • Omnium rerum mensura homo - Čovek je mera svih stvari
 • Orate ne intretis in tentationem - Molite se da ne dođete u iskušenje - Isus Hrist
 • Per aspera ad astra - Kroz trnje do zvezda
 • Persona grata - Poželjna (draga) osoba
 • Persona non grata - Nepoželjna osoba
 • Piscem natare doces - Učiš ribu da pliva
 • Plus minus - Više-manje (otprilike)
 • Post hoc, ergo propter hoc - Posle ovog, dakle zbog ovog
 • Post meridiem - Posle podne
 • Post scriptum - Posle onoga što je napisano
 • Potentes potenter tormenta patientur - Ko se služi silom, od sile će i poginuti
 • Potius sero quam numquam - Bolje ikada nego nikada
 • Prima virtus est vitio carere - Najvažnija vrlina je biti bez mana
 • Primum vivere, deinde philosophari - Prvo živeti, onda filozofirati
 • Primus inter pares - Prvi među jednakima po rangu
 • Pulsate et operietur vobis - Kucajte i otvoriće vam se
 • Quae nocent, saepe docent - Što škodi, često uči
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Šta god se kaže na latinskom zvuči mudro
 • Quisque suorum verborum optimus interpres - Svako je najbolji tumač svojih reči
 • Quo vadis, Domine? - Kuda ideš, Gospode? - apostol Petar uputio Hristu
 • Recta linea brevissima, recta via tutissima - Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji
 • Reliquiae reliquiarum - Ostatak ostatka
 • Repetitio mater studiorum est - Ponavljanje je majka znanja
 • Res, non verba - Dela, ne reči
 • Res publica - Opšta (javna) stvar
 • Risu inepto res ineptior nulla est - Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumesnog) smeha
 • Risum teneatis? - Možete li da se ne nasmejete?
 • Sapienti sat - Pametnome dosta
 • Sapiens homo omnia sea secum portat - (Pametan čovek sve svoje sobom nosi - doslovno zn.). Osim znanja ništa nam nije potrebno
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. - Uvek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao
 • Senatus populusque Romanus - Rimski senat i narod
 • Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mestu, živi kao onde
 • Sic itur ad astra - Dotaći zvezde
 • Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava sveta
 • Sine lingua Latina nulla intelligentia - Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja
 • Sine lege autem poena conscientia est - Kada nema zakona, kazna je savest
 • Si vis pacem, para bellum - Ako želiš mir, spremaj se za rat
 • Sub rosa - (Ispod ruže - doslovno zn.). U tajnosti, u poverenju
 • Sub voce - Pod rečju
 • Suaviter in modo, fortiter in re! - U načinu blago, u suštini nepropustljivo!
 • Sunt facta verbis difficiliora - Teža su dela nego reči - Ciceron
 • Surdo fabulam naras - Gluvom pričaš priču (uzalud mu govoriš)
 • Tabula Pythagorica - Tablica množenja
 • Tabula rasa - (Izbrisana tablica - doslovno zn.). Čistina
 • Tantum possumus quantum scimus - Toliko možemo koliko znamo
 • Tantum scimus quantum memoria tenemus - Koliko znamo toliko i pamtimo
 • Tempori parce! - Štedi vreme!
 • Teneo te, Africa! - Držim te, Afriko! - Svetonije pripisao Cezaru
 • Tertium non datur - Trećega nema
 • Testis unus, testis nullus! - Jedan svedok nikakav svedok!
 • Timeo Danaos et dona ferentes - Bojim se Danajaca i kada darove nose
 • Tu ne cede malis, sed contra audentior ito - Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni - Vergilije
 • Tu quoque, Brute, mi fili? - Zar i ti, sine Brute? - Cezar
 • Ubi bene, ibi patria - Gde je dobro tamo je domovina
 • Una hirundo non facit ver - Jedna lasta ne čini proleće
 • Unusquisque suae fortunae faber est - Svako je kovač svoje sreće
 • Urbs aeterna - Večni grad (Rim)
 • Usus est optimus magister - Iskustvo je najbolji učitelj - Ciceron
 • Ut ameris, ama - Da bi bio voljen, voli!
 • Ut sementem feceris, ita metes - Kako budeš posejao, tako ćeš i požnjeti
 • Vae victis - Teško pobeđenima
 • Veni, vidi, vici - Dođoh, videh, pobedih - Gaj Julije Cezar
 • Venies sub dentem - Doći ćeš pod zub (Dopašćeš mi šaka)
 • Verba volant, scripta manent - Reči lete, ono što je napisano ostaje
 • Veritas vincit - Istina pobeđuje
 • Vinum et pueri veraces - Deca i pijanci ne lažu
 • Virtus, non copia vincit - Pobeđuje hrabrost, a ne mnoštvo
 • Vis legis - Sila zakona
 • Vivere est militare! - Živeti znači boriti se! (Život je borba!)
 • Votum separatum - Izdvojeni glas
 • Vox populi, vox Dei - Glas naroda je božji glas