Prva poslanica Korinćanima

Izvor: Викицитат

Prva poslanica Korinćanima je jedna od knjiga Novog zaveta. Po redu je druga poslanica u Novom zavetu i nalazi se posle poslanice Rimljanima.

Citati[uredi]

„Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.”


„Vjeran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista Gospoda našega.”


„Da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božijoj.”


„A nama je Bog otkrio Duhom svojijem; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije.”


„Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje vjerovaste, kao što i svakome Gospod dade?”


„Po blagodati Božijoj koja mi je dana ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu; ali svaki neka gleda kako zida.”


„Svakoga će djelo izići na vidjelo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako djelo pokazaće oganj kao što jest.”


„Mi smo budale Hrista radi, a vi ste mudri u Hristu; mi slabi, a vijaki; vi slavni, a mi sramotni.”


„Nije dobra hvala vaša. Ne znate li da malo kvasca sve tijesto ukiseli?”


„Smije li koji od vas, kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima?”


„Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!”


„Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vrijeme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašijem neuzdržanjem.”


„Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijesti Božijeh.”


„Svaki neka ostane u onome zvanju u kome je pozvan.”


„Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za. koga hoće da se uda, samo u Gospodu.”


„Ako li ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba znati.”


„Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nijesam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovu, da pridobijem one koji su bez zakona.”


„Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.”


„Ne budite na sablazan ni Čivutima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj.”


„Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.”


„Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na grijeh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.”


„Darovi su različni, ali. je Duh jedan.”


„Ako jezike čovječije i anđelske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.”


„Kad ja bijah malo dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah; a kad postadoh čovjek, odbacih djetinjstvo.”


„Držite se ljubavi, a starajte se za duhovne dare, a osobito da prorokujete.”


„Ako li hoće čemu da se nauče, kod kuće muževe svoje neka pitaju; jer je ružno ženi da govori u crkvi.”


„Dakle i oni koji pomriješe u Hristu, izgiboše.”


„Svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našemu.”


„Otrijeznite se jedan put kao što treba, i ne griješite; jer neki ne znaju za Boga, na sramotu vama kažem.”


„Kakav je zemljani taki su i zemljani; i kakav je nebeski taki su i nebeski.”


„Svaki prvi dan nedjelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem.”


„Pozdravljam vas ja Pavle svojom rukom.”


„Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama;”


„I ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. Amin.”