Jevanđelje po Marku

Izvor: Викицитат

Jevanđelje po Marku je druga knjiga Novog zaveta, najkraće je i najjednostavnije jevanđelje.

Citati[uredi]

„A književnici i fariseji vidjevši ga gdje jede s carinicima i s grješnicima govorahu učenicima njegovijem: Za što s carinicima i grješnicima jede i pije?”


„Dakle je gospodar sin čovječij i od subote.”


„I ako sotona ustane sam na se i razdijeli se, ne može ostati, nego će propasti.”


„Niko ne može pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, oteti ako najprije jakoga ne sveže: i onda će kuću njegovu oplijeniti.”


„Jer ko izvrši volju Božiju onaj je brat moj i sestra moja i mati moja.”


„Sijač riječ sije.”


„Jer ko ima daće mu se; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.”


„A kad ču Irod, reče: To je Jovan koga sam ja posjekao, on usta iz mrtvijeh.”


„A Irodijada rasrdi se na njega i šćaše da ga ubije, ali ne mogaše.”


„Jer se Irod bojaše Jovana, znajući ga da je čovjek pravedan i svet, i čuvaše ga; i mnogo koješta činjaše kako mu on reče, i rado ga slušaše.”


„I uzevši onijeh pet hljebova i dvije ribe pogleda na nebo, i blagoslovi, pa prelomi hljebove, i dade učenicima svojijem da metnu ispred njih; i one dvije ribe razdijeli svima.”


„Ništa nema što bi čovjeka moglo opoganiti da uđe spolja u njega, nego što izlazi iz njega ono je što pogani čovjeka.”


„Jer ko se postidi mene i mojijeh riječi u rod ovome preljubotvornome i grješnom, i sin će se čovječij postidjeti njega kad dođe u slavi oca svojega s anđelima svetima.”


„A kad silažahu s gore zaprijeti im da nikom ne kazuju šta su vidjeli, dok sin čovječij ne ustane iz mrtvijeh.”


„Jer ko vas napoji čašom vode u ime moje, za to što ste Hristovi, zaista vam kažem: ne će mu propasti plata.”


„Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.”


„Blagosloveno carstvo oca našega Davida koje ide u ime Gospodnje! Osana na visini!”


„Imajte vjeru Božiju; jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj : digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će biti kao što govori: biće mu štogod reče.”


„Zar nijeste čitali u pismu ovo: kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla;”


„Sin čovječij dakle ide kao što je pisano za njega; ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijega; bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovjek.”


„Tako i glavari sveštenički s književnicima rugahu se govoreći jedan drugome: Drugima pomaže, a sebi ne može pomoći.”


„Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu vjerovati. I oni što bijahu s njim razapeti rugahu mu se.”


„Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje, osudiće se.”


„A Gospod pošto im izgovori uze se na na nebo, i sjede Bogu s desne strane.”


„A oni iziđoše i propovijedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i riječ potvrđiva znacima koji su se po tom pokazivali. Amin.”